خیلی از مکان های مختلف در جهان وجود دارند که گاهی دیدن آن ها از نمایی دیگر برای انسان لذت بخش است

و زیبایی آن ها تا قبل از آن لحظه مشخص نمی شود.

یکی از این زیبایی های مثال زدنی شامل این جزیره می شود که درست شبیه یک اثر انگشت است

و از نمای بالا این شکل به طور کامل نمایان است.

این جزیره در دریای آدریاتیک، در ساحل کرواسی است. کشاورزان سنگ های جزیره را از خاک جدا کرده

و محصولات را در خاک می کاشتند و با سنگ های مانده؛ اطراف زمین های زراعی را دیوارچین می کردند.

جزیره ای عجیب شبیه اثر انگشت

آکاایران: جزیره ای عجیب شبیه اثر انگشت

جزیره ای عجیب شبیه اثر انگشت - جزیره ای عجیب شبیه اثر انگشت -

جزیره ای عجیب شبیه اثر انگشت - جزیره ای عجیب شبیه اثر انگشت -

جزیره ای عجیب شبیه اثر انگشت - جزیره ای عجیب شبیه اثر انگشت -

.

منبع : morahem.com