آکاایران: نقاشی های خانم سمیه الهیاری

آکاایران: با دقت به طراحی خانم سمیه الهیاری نگاه کنید و نظرات خود را درباره ی این طراحی ایشان، در همین بخش ثبت کنید.

مقایسه نقاشی های خانم سمیه الهیاری با طرح اصلی

طرح اصلی برداشته شده از بخش طراحی لیوان آب

نقاشی های سمیه اله یاری

 طرح کشیده شده با خودکار

نقاشی های خانم سمیه الهیاری -آکانقاشی های کاربران وبگردها

طرح اصلی برداشته شده از بخش طراحی لیوان آب

نقاشی های خانم سمیه الهیاری

نقاشی کشیده شده لیوان آب

نقاشی های سمیه الهیاری

 طرح اصلی برداشته شده از بخش طراحی چشم

سمیه الهیاری

طرح کشیده شده توسط خانم اله یاری

سمیه اله یاری

سعی کنید نظرات شما به دور از موضع گیری باشد. خلاقیت هر فرد یعنی تغییراتی که عمدا نسبت به طرح اصلی داده می شود تا تغییری در طراحی به وجود آید. بیشتر از شبیه بودن طرح اصلی و نقاشی، سعی کنید به خلاقیت خانم سمیه الهیاری توجه داشته باشید.

منبع :