آکاایران: آثار هنری با همکاری دختر دوساله و مادرش!

آکاایران: «Nomeda Ciurlionyte» هنرمند لیتوانیایی است.

او یک دختر دو ساله دارد که خیلی زود علاقه زیادی به نقاشی نشان داد. بنابراین نومدا تصمیم به تجربه جدیدی گرفت.

او به دخترش رنگ، قلم مو و بوم داد و دخترش شروع به نقاشی کرد. هنگامی که او بوم را با اولین لایه رنگ پوشاند نومدا به بوم نگاه کرد و تصاویر و دنیاهای متفاوتی را در آن دید. نقاشی های او بازتابی از احساسات، شرایط زندگی و لمحه ای پنهان از زیبایی هستند. 

آثار هنری با همکاری دختر دوساله و مادرش! -آکا

آثار هنری با همکاری دختر دوساله و مادرش!

آثار هنری با همکاری دختر دوساله و مادرش! -آکا

آثار هنری با همکاری دختر دوساله و مادرش!

آثار هنری با همکاری دختر دوساله و مادرش! -آکا

آثار هنری با همکاری دختر دوساله و مادرش!

آثار هنری با همکاری دختر دوساله و مادرش! -آکا

آثار هنری با همکاری دختر دوساله و مادرش!

آثار هنری با همکاری دختر دوساله و مادرش! -آکا

منبع :