دکورهای سریال عظیم مختارنامه همچنان بلاتکلیف مانده است و شرایط آب و هوا و گذر زمان و عدم توجه مسئولین مرتبط ، باعث فرسایش و آسیب به بخشی از این بنای عظیم شده است.عکس

دکور

محتار نامه

عکس

دکور

محتار نامه

عکس

دکور

محتار نامه

عکس

دکور

محتار نامه

عکس

دکور

محتار نامه

عکس

دکور

محتار نامه

عکس

دکور

محتار نامه

عکس

دکور

محتار نامه

عکس

دکور

محتار نامه

عکس

دکور

محتار نامه

عکس

دکور

محتار نامه

عکس

دکور

خبرگزاری مهر