برای پدری که هرگز از دست دخترش خسته نمیشه...
 تهیه و

منبع : seemorgh.com