خدا را شکر که انسانی چون تو که قلبش سراسر بخشش و عشق است...
 تهیه و

منبع : seemorgh.com