اوصاف حسن به هر زبان باید گفت         مدحش به عیان و در نهان باید گفت
میـــلاد امـــام مجتبی را امشــب           تبریک به صاحب الـزمـــان باید گفت

 

کارت پستال ولادت امام حسن مجتبی (ع)

کارت پستال ولادت امام حسن مجتبی (ع)

 کارت پستال نیمه ماه رمضان

کارت پستال ولادت امام حسن مجتبی (ع)

 کارت تبریک ولادت امام حسن مجتبی

کارت پستال ولادت امام حسن مجتبی (ع)

کارت پستال ولادت امام حسن

کارت پستال ولادت امام حسن مجتبی (ع)

 تصاویر ولادت امام حسن مجتبی

کارت پستال ولادت امام حسن مجتبی (ع)

 کارت پستال اینترنتی

کارت پستال ولادت امام حسن مجتبی (ع)

 کارت پستال الکترونیکی

کارت پستال ولادت امام حسن مجتبی (ع)

 خرید کارت پستال

کارت پستال ولادت امام حسن مجتبی (ع)

 کارت تبریک امام حسن مجتبی

کارت پستال ولادت امام حسن مجتبی (ع)

 کارت پستال نیمه ماه رمضان

کارت پستال ولادت امام حسن مجتبی (ع)

 کارت تبریک ولادت امام حسن مجتبی

منبع : yasgroup.ir