آکاایران: تلما جانزداتیر بانوی 21 ساله اهل شهر ریکیاویک توانست دختر شایسته 2012 کشور ایسلند را به دست آورد و توانست به مسابقات جهانی راه پیدا کند.

او به سه زبان ایسلندی، انگلیسی و دانمارکی مسلط است.

آکاایران: دختر شایسته کشور ایسلند انتخاب شد

دختر شایسته کشور ایسلند انتخاب شد -آکادختر شایسته کشور ایسلند انتخاب شد -آکا

دختر شایسته کشور ایسلند انتخاب شد -آکادختر شایسته کشور ایسلند انتخاب شد -آکا

دختر شایسته کشور ایسلند انتخاب شد -آکادختر شایسته کشور ایسلند انتخاب شد -آکا

.

منبع :